Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van producten van:

Petpost Nederland BV
Mollerusweg 84 C, 2031 BZ Heemstede
KvK-nummer: 62661183
e-mailadres: [email protected]
telefoonnummer: 085-01 60 333

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle adviezen, aanbiedingen en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen de Klant en Petpost Nederland BV (“Petpost Nederland”), waaronder uitdrukkelijk alle bestellingen die via een webshop van Petpost Nederland worden geplaatst.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant elektronisch aan hem beschikbaar gesteld en wel zo dat de Klant deze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de Klant worden de algemene voorwaarden kosteloos elektronisch dan wel op andere wijze aan hem toegezonden.
 3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de Klant slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Petpost Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en de voorwaarden waaronder die kunnen worden aangeschaft. In ieder geval wordt de volgende informatie aan de Klant verschaft:
  * de belangrijkste kenmerken van het product;
  * de prijs inclusief belastingen;
  * de wijze van betaling;
  * de minimale duur van de overeenkomst voorzover het een duurtransactie betreft.
 3. Aan kennelijke verschrijvingen of kennelijke fouten in het aanbod is Petpost Nederland niet gebonden.
 4. Elk aanbod bevat dusdanige informatie dat het voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en plichten zijn indien hij tot een bestelling overgaat.

Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Petpost Nederland bevestigt de Klant langs elektronische weg de bestelling.
 3. Petpost Nederland zal bij de levering van het product aan de Klant de volgende informatie meesturen:
  a. het bezoekadres van Petpost Nederland waar de Klant met een eventuele klacht terecht kan;
  b. de voorwaarden en de wijze waarop de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik mag maken.
 4. In het geval van een duurtransactie is de bepaling van lid 3 slechts van toepassing op de eerste levering.

Prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens wanneer de prijsstijging het gevolg is van een verhoging van het BTW-tarief.
 2. De in het aanbod door Petpost Nederland gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Levering, levertijd en uitvoering

 1. Bestellingen worden enkel bezorgd binnen Nederland. Voor bestellingen buiten Nederland wordt de Klant verzocht contact met Petpost Nederland op te nemen. Petpost Nederland is te allen tijde gerechtigd een bezorging in het buitenland te weigeren.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste adresgegevens voor de bezorging van de bestelling. De Klant is verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de adresgegevens. Petpost Nederland is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de adresgegevens en de directe dan wel indirecte gevolgen daarvan.
 3. Bestellingen worden zo mogelijk afgeleverd binnen drie werkdagen na bestelling door de Klant waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL in het betreffende gebied bezorgt. Petpost Nederland biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
 4. Indien een bestelling niet aankomt omdat de adresgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Petpost Nederland de bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden, onder de voorwaarde dat de Klant vooraf de verzendkosten aan Petpost Nederland heeft voldaan.
 5. Na ontvangst van de bestelling door de Klant, is de bestelling voor risico van de Klant.

Herroeping

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid om de overeenkomst, zonder opgave van redenen, gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Klant.
 2. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen.
 3. Bij een duurovereenkomst voor regelmatige levering van dezelfde producten gedurende een bepaalde periode geldt als dag van ontvangst (zie lid 1), de dag waarop de Klant het eerste product heeft ontvangen.
 4. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan Petpost Nederland.
 5. Tijdens de bedenktijd gaat de Klant zorgvuldig om met het product en de verpakking. De Klant zal het product slechts uitpakken voor zover dat in redelijkheid nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden.
 6. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking binnen 14 dagen nadat hij conform lid 2 gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, aan Petpost Nederland retourneren conform de door Petpost Nederland gegeven instructies.
 7. Het product kan door de Klant worden geretourneerd aan het adres: Petpost Nederland BV, A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem.
 8. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 9. De kosten van retournering komen voor rekening van de Klant.
 10. Indien de Klant het product reeds betaald heeft, zal Petpost Nederland het betaalde bedrag binnen 14 dagen nadat het product retour is ontvangen, aan de Klant terug betalen, mits door de Klant aan alle voorwaarden voor herroeping is voldaan.

Gegevensbescherming

 1. De door de Klant aan Petpost Nederland verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in de relatie tussen Petpost Nederland en de Klant, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan Petpost Nederland stelt. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Petpost Nederland garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Petpost Nederland verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 2. Petpost Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in geval dat Petpost Nederland is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. (Gebruiks-)adviezen die door Petpost Nederland in het kader van de uitvoering van de overeenkomst cq het gebruik van het product worden gegeven, dienen door de Klant strikt te worden opgevolgd. De bewijslast van de uitvoering ligt bij de Klant. Petpost Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door het door de Klant niet of niet op juiste wijze uitvoeren van de (gebruiks-)adviezen van Petpost Nederland.
 4. De aansprakelijkheid van Petpost Nederland is beperkt tot het bedrag van de door de aansprakelijkheidsverzekering gedane uitkering.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Petpost Nederland beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een looptijd van een overeenkomst langer dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het factuurgedeelte dat betrekking heeft op  de laatste zes maanden.
 6. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Petpost Nederland of haar ondergeschikten.
 7. Petpost Nederland is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en enkel aansprakelijk voor directe schade.

Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Petpost Nederland, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen per mail worden ingediend.
 2. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst daarvan door Petpost Nederland beantwoord. Als de verwerkingstijd van de klacht voorzienbaar langer zal zijn, wordt dit binnen de gestelde 14 dagen aan de Klant bericht met een indicatie wanneer de Klant een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
 3. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Petpost Nederland. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil welke partijen aan de bevoegde rechter kunnen voorleggen.

Wijzigingen

 1. Petpost Nederland behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden aan de Klant gecommuniceerd.

Toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen Petpost Nederland en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, is exclusief bevoegd om van geschillen tussen Petpost Nederland en de Klant kennis te nemen die voortvloeien en/of verband houden met de overeenkomsten tussen Petpost Nederland en de Klant.